Regulamin

Przejdź do regulaminu biegów dla dzieci

 

REGULAMIN XII MARATONU WIGRY 2024

CHARAKTER ZAWODÓW

Zawody Maraton Wigry oraz bieg Pogoń za Bobrem mają charakter biegów przełajowych po wyznaczonych trasach. Zawody polegają na przebiegnięciu (przejściu) jednej z wyznaczonych tras.

 

ORGANIZATOR

Organizatorem Zawodów jest Fundacja Ultra, ul. Parkowa 19/14, 38-400 Krosno, NIP: 6842642133, REGON: 363263072, KRS: 0000592521

Współorganizatorem jest Wigierski Park Narodowy.

 

TERMIN, MIEJSCE, PROGRAM

Biegi na obu trasach odbędą się 24 sierpnia 2024 roku.

Bazą Zawodów będzie Stary Folwark. Start Maratony Wigry zlokalizowany będzie w miejscowości Wigry, meta w Starym Folwarku. Zawodnicy Maratonu zostaną przewiezieni na miejsce startu autobusami spod Zespołu Szkół w Starym. Start i meta Biegu Pogoń za Bobrem umiejscowione będą w Starym Folwarku.

Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany na stronie www.maratonwigry.pl.

 

TRASY, LIMITY, PUNKTY KONTROLNE, BUFETY

Zawody odbędą się na dwóch trasach:

Maraton Wigry ok 42 km wokół Jeziora Wigry (głównie zielonym szlakiem) – w znakomitej większości leśne ścieżki i drogi gruntowe, asfalt (nie więcej niż 5km)

Przebieg: Trasa Maraton Wigry – Klasztor Kamedułów w Wigrach – droga asfaltowa nr 1172B przez ok 800m, następnie skręt w prawo zielonym szlakiem przez kładkę – zielonym szlakiem przez wystawę rybacką WPN do Czerwonego Folwarku – na skrzyżowaniu z drogą asfaltową 1171B w prawo (na południe) zielonym szlakiem – po ok. 200m na skrzyżowaniu skręt w drogę żwirową zielonym szlakiem aż do punktu kontrolnego nr 1 w Rosochatym Rogu – dalej zielonym szlakiem drogami gruntowymi i ścieżkami przez plażę Piaski do Czerwonego Krzyża – w Czerwonym Krzyżu zielonym szlakiem w prawo (na zachód) w drogę gruntową – po ok 1000m skręt w prawo (na północ) zielonym szlakiem w drogę leśną do Pola Namiotowego Jastrzęby (Punkt Kontrolny nr 2) – dalej przez kładkę zielonym szlakiem na kąpielisko Zakąty – drogą gruntową i zielonym szlakiem przez Krusznik do drogi asfaltowej w kierunku Bryzgla – lewym poboczem przez Bryzgiel do parkingu naprzeciw Leśniczówki Powały (Punkt Kontrolny nr 3) – Lewym Poboczem do stacji kolejki Bartny Dół – tam odbicie szlakiem zielonym w lewo – dalej zielonym szlakiem przez punkt widokowy Powały, stację Powały i Binduga do Punktu Kontrolnego nr 4 – stąd po przecięciu asfaltu zielonym szlakiem w las – dalej lewym poboczem przez Płociczno – przy stacji kolejki w Płocicznie przekroczenie asfaltu na chodnik po prawej stronie drogi – po ok. 100m w prawo niebieskim szlakiem – niebieskim szlakiem wzdłuż brzegu Jeziora Staw – następnie wciąż niebieskim szlakiem przez Gawrych Rudę do Gościńca Wasilczykowskiego (Punkt Kontrolny nr 5) – Gościńcem Wasilczykowskim w prawo (na wschód) aż do zielonego szlaku – zielonym szlakiem w lewo (na północ) przez Kładkę aż do skrzyżowania z drogą gruntową w Cimochowiznie (Punkt Kontrolny nr 6) – dalej zielonym szlakiem przez Cimochowiznę i Leszewek do Muzeum Wigier w Starym Folwarku

Limit czasowy: 7 godzin

Limit zawodników: 400

Przewyższenie: +498 m / -494 m

Na trasie 6 punktów odżywczych.

Oprócz standardowych przekąsek i napojów na bufetach będą także produkty regionalne.

Pogoń za Bobrem – 13 km – drogi gruntowe i leśne, asfalt (ok 1,5km)

Przebieg: Stary Folwark Plac Gminny – czerwonym szlakiem przez Leszczewek aż do Bindasowej Drogi – skręt w lewo (na południe) w szlak rowerowy R11 – szlakiem R11 aż do skrzyżowania ze szlakiem czarnym – skręt w lewo (na zachód) szlakiem czarnym aż do skrzyżowania „KŁADKA” – dalej zielonym szlakiem przez Cimochowiznę – następnie skrótem ostro w dół (serpentyny zielonego szlaku na lewo) – na dole powrót na zielony szlak i zielonym szlakiem aż do Placu Gminnego w Starym Folwarku.

Limit czasowy: 2 godziny

Limit zawodników: 200

Przewyższenie: +154 m/ -154 m

Na trasie 2 punkty odżywcze.

Oprócz standardowych przekąsek i napojów na bufecie będą także produkty regionalne.

 

Organizator zastrzega możliwość zmiany limitów zawodników na poszczególnych trasach przy zachowaniu łącznego limitu 600 zawodników na obu trasach. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów trasy (dystansu, przewyższenia, limitu czasu).
Miejsca startowe do dyspozycji Organizatora: do 25 osób na każdej z tras.

 

UCZESTNICTWO

Aby wziąć udział w zawodach należy spełnić następujące warunki:

 • najpóźniej w przeddzień Zawodów ukończyć 18 lat (Maraton Wigry) albo mieć ukończone 16 lat i przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Pogoni za Bobrem (dot. wyłącznie Pogoni za Bobrem),
 • wpłacić opłatę startową przed wyczerpaniem się limitu miejsc - dane do wpłaty: Fundacja Ultra, ul. Parkowa 19/14, 38-400 Krosno, nr rachunku (Santander Bank Polska): 29 1090 2590 0000 0001 4381 8077,
 • zaakceptować regulamin i zgłosić się za pomocą FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO,
 • odebrać pakiet startowy w Biurze Zawodów w wyznaczonych godzinach,
 • stawić się punktualnie na starcie.

W indywidualnych przypadkach, na wniosek zainteresowanych, Organizator może zezwolić na udział osób poniżej 16 roku życia w Pogoni za Bobrem. Jest to jednak możliwe wyłącznie pod opieką pełnoprawnego opiekuna na całej trasie.

Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia zgłoszenia od osoby zdyskwalifikowanej podczas zawodów biegowych. Zgłoszenie takie może zostać anulowane, a wniesiona opłata startowa zostanie zwrócona.

 

ZASADY RYWALIZACJI, NAGRODY

Klasyfikacja w podziale na mężczyzn i kobiety na obu trasach zostanie przeprowadzona w dwóch kategoriach wiekowych:

 • juniorzy młodsi – do 39 roku życia (urodzeni 1 stycznia 1985 i później)
 • juniorzy starsi – 40 lat i powyżej (urodzeni przed 1 stycznia 1985)

Najlepszym zawodnikom w kategoriach przyznane zostaną nagrody rzeczowe (pula nagród minimum 3000 zł).

 

Zasady obowiązujące podczas zawodów:

 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do zamocowania numeru startowego w widocznym miejscu z przodu swojego ciała.
 • Każdy uczestnik porusza się wyłącznie pieszo po wyznaczonej trasie.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Wigierskiego Parku Narodowego oraz ogólnych zasad poruszania się na terenie parków narodowych i terenów leśnych w Polsce.
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia, niszczenia roślinności i infrastruktury oraz innych działań niosących szkodą przyrodzie Wigierskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictwa Suwałki.
 • Osoby chcące wystartować z psem zobowiązane są do przestrzegania przepisów Wigierskiego Parku Narodowego regulujących obecność zwierząt domowych na terenie Parku. Osoba, która pokona trasę w towarzystwie psa zostanie sklasyfikowana z czasem równym limitowi czasowemu, bez względu na rzeczywisty wynik.
 • Ze względów bezpieczeństwa na trasie Maratonu każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania sprawnego (naładowanego, z działającą kartą SIM) telefonu komórkowego z wpisanym numerem do Organizatora.
 • W celu minimalizacji odpadów, zawodnicy powinni posiadać własne kubeczki wielorazowe do pobierania napojów na punktach. Organizator nie zapewnia jednorazowych kubeczków na punktach.

Zawodnik, który nie stosuje się do któregokolwiek z zapisów Regulaminu podlega karze czasowej lub dyskwalifikacji. O wymiarze kary decyduje Dyrektor Biegu lub osoba przez niego upoważniona. Decyzja ta jest ostateczna.

 

BEZPIECZEŃSTWO

Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą rościć żadnych pretensji wobec Organizatorów.

Przystępując do Zawodów każdy Uczestnik deklaruje, iż jego stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w tego rodzaju aktywności fizycznej.

Uczestnicy zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności na terenie biura oraz bazy zawodów, w strefie startu i mety, przy przekraczaniu dróg asfaltowych i torów. Podczas poruszania się drogami asfaltowymi oraz do bezwzględnego podporządkowania się oznaczeniom ostrzegawczym Organizatora i poleceniom Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz służby porządkowej Organizatora. Przy poruszaniu się drogami publicznymi zawodnicy zobowiązują się do poruszania się chodnikiem, a w drugiej kolejności lewym poboczem. Jeśli nie ma takiej możliwości należy poruszać się lewą stroną drogi i ustępować pojazdom poruszającym się po drodze.

Ze względów bezpieczeństwa na trasie Maratonu każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania sprawnego (naładowanego, z działającą kartą SIM) telefonu komórkowego.

 

REZYGNACJA

W przypadku ewentualnej chęci rezygnacji na trasie Zawodów, uczestnik powinien zrobić to w jednym z Punktów Kontrolnych. W przypadku braku takiej możliwości niezbędne jest telefoniczne poinformowanie Organizatora o rezygnacji pod numerem wskazanym w pakiecie startowym (883 886 219).

Organizator nie gwarantuje zwiezienia z trasy w przypadku rezygnacji poza punktem kontrolnym.

 

OPŁATA STARTOWA

Uczestnicy opłacają opłatę startową w wysokości:

Termin:

Wpłata do 15 stycznia 2024:

Wpłata od 16 stycznia do 15 maja 2024:

Wpłata od 16 maja do 14 sierpnia 2024: 

Płatność po 14 sierpnia 2024r.  oraz w biurze zawodów (pod warunkiem dostępnych miejsc):

Maraton Wigry

209zł

229zł

269zł

310zł

Pogoń za Bobrem

89zł

109zł

119zł

140zł

Koszulka biegowa z nadrukiem Maratonu Wigry

119zł

 

Ilość miejsc startowych dla zawodników rejestrujących się w dniu startu może być  ograniczona a świadczenia niepełne.
Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w zawodach.

Przepisywanie się pomiędzy trasami będzie możliwe do końca lipca 2024 (z dłuższej trasy na krótszą bez zwrotu nadpłaty, z krótszej na dłuższą za dopłatą) i tylko w ramach dostępnych miejsc na danej trasie).

Przepisanie pakietu na inną osobę jest możliwe do końca lipca 2024. W tym celu zawodnik, na którego przepisywany jest pakiet musi wypełnić formularz zgłoszeniowy, opłacając przy tym opłatę manipulacyjną w wysokości 30zł oraz różnicę pomiędzy aktualną a opłaconą ceną pakietu. W momencie, kiedy nowy zawodnik jest już zgłoszony, zawodnik przekazujący swój pakiet powinien napisać maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W mailu należy podać imiona i nazwiska zawodników dokonujących między sobą transakcji.

Na życzenie uczestnika istnieje możliwość wystawienia faktury VAT za opłatę startową. Faktury  będą wystawiane WYŁĄCZNIE w miesiącu zaksięgowania wpłaty, a dane odbiorcy na fakturze muszą być tożsame z danymi wpłacającego. W przypadku wątpliwości prosimy o wcześniejszy kontakt przed dokonaniem płatności.

 

BAZA I BIURO ZAWODÓW

Baza i Biuro Zawodów znajdować się będzie w Starym Folwarku, 16-402 Suwałki.

Organizator nie zapewnia zakwaterowania w bazie Zawodów podczas ich trwania.

 

ŚWIADCZENIA

Organizator w ramach opłaty startowej zapewnia następujące świadczenia:

1) Maraton Wigry:

 • regionalny posiłek regeneracyjny i napój na mecie (zestaw standardowy lub wegański),
 • minimum 6 bufetów na trasie (standardowe przekąski i napoje + produkty regionalne),
 • Ziemniak Party w przeddzień biegu,
 • elektroniczny pomiar czasu,
 • zabezpieczenie medyczne,
 • numer startowy,
 • pamiątkowy medal dla każdego, kto ukończy trasę,
 • nagrody dla najlepszych zawodników oraz rozlosowane wśród wszystkich obecnych uczestników,
 • możliwość pozostawienia dzieci w Strefie Dzieci na czas rywalizacji,
 • degustacja produktów regionalnych Suwalszczyzny i Sejneńszczyzny.

2) Bieg Pogoń za Bobrem:

 • posiłek regeneracyjny i napój na mecie (zestaw standardowy lub wegański),
 • 2 bufety na trasie (standardowe przekąski i napoje + produkty regionalne),
 • elektroniczny pomiar czasu,
 • zabezpieczenie medyczne,
 • numer startowy,
 • pamiątkowy medal na mecie,
 • nagrody dla najlepszych zawodników oraz rozlosowane wśród wszystkich obecnych uczestników,
 • możliwość pozostawienia dzieci w Strefie Dzieci na czas rywalizacji,
 • degustacja produktów regionalnych Suwalszczyzny i Sejneńszczyzny.

OCHRONA WIZERUNKU, DANE OSOBOWE

Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika w materiałach dot. Zawodów, tj. w szczególności relacjach z Zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów oraz materiałach Sponsorów i Partnerów Zawodów.

Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Fundacja Ultra z siedzibą pod adresem Parkowa 19/14, 38-400 Krosno, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Zawodów, w tym na publikację danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz na przesłanie rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji nr telefonu, a także na otrzymywanie informacji dotyczących zawodów drogą mailową.

Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.

Podanie danych osobowych i trwająca zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w Zawodach.

Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji Zawodów i akcji z nią związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia, w niezbędnym do tego zakresie. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów takich jak: firmy pomiaru czasu, firmy obsługujące płatności elektroniczne, a także International Trail Running Association.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Zawodów.

Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Zawodów Maraton Wigry także we współpracy z innymi osobami, np. wolontariuszami, które to osoby realizują czynności związane z organizacją i przebiegiem Zawodów.

 

REGULACJE DOT. ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

W związku z możliwym trwaniem stanu zagrożenia epidemicznego Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia stosownej instrukcji sanitarno-epidemiologicznej zgodnej z bieżącymi regulacjami prawnymi, zaleceniami oraz stanem wiedzy medycznej. 

O ewentualnym wprowadzeniu Instrukcji oraz jej treści każdy Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową na adres podany przy rejestracji.

W przypadku wprowadzenia Instrukcji Uczestnicy zobowiązani są do jej przestrzegania, a niestosowanie się do jej postanowień zagrożone jest upomnieniem, karą czasową, zakazem wstępu na teren Zawodów lub dyskwalifikacją.

Instrukcja wprowadzać może szereg zmian w organizacji Zawodów, w tym w szczególności:

 • nakazy i zakazy dot. zachowania dystansu społecznego, zasłaniania twarzy, dezynfekcji itp.,
 • możliwość zmiany procedury startu ze startu masowego na start w grupach lub start indywidualny,
 • możliwość zmiany organizacji punktów odżywczych,
 • możliwość zmiany organizacji biura zawodów,
 • możliwość zmiany harmonogramu zawodów z zachowaniem dat określonych w Regulaminie.

Akceptując niniejszy Regulamin każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości fakt, iż nawet daleko idąca ostrożność oraz przestrzeganie zaleceń sanitarno-epidemiologicznych przez Uczestników oraz Organizatora nie wyklucza możliwości zarażenia chorobami zakaźnymi, a ewentualne roszczenia Uczestników w związku z ewentualnym zarażeniem będą bezzasadne.

 

ZMIANY REGULAMINU

Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie Zawodów - www.maratonwigry.pl.

____________________________________________________________

 

Regulamin biegów dla dzieci
XII Maraton Wigry, 24-08-2024 r.

CEL BIEGU

Popularyzacja kultury fizycznej, zdrowego trybu życia oraz biegania jako jednej z form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

ORGANIZATOR

Organizatorem Zawodów jest Fundacja Ultra, ul. Parkowa 19/14, 38-400 Krosno, NIP: 6842642133, REGON: 363263072, KRS: 0000592521

Współorganizatorami są Wigierski Park Narodowy oraz firma Krzysztof Gajdziński KAYF.

PROGRAM

Biegi na odbędą się 24 sierpnia 2024 roku.

Bazą Zawodów będzie Stary Folwark.

Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany na stroniewww.maratonwigry.pl.

UCZESTNICTWO

Aby zgłosić dziecko do udziału w zawodach rodzice lub prawni opiekunowie powinni spełnić następujące wziąć udział w zawodach, należy spełnić następujące warunki:

-  przedstawić pisemną zgodę na udział w Biegu wraz z akceptacją jego Regulaminu podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych,

-  zgłosić się za pomocą formularza zgłoszeniowego;

-  odebrać pakiet startowy w Biurze Zawodów w wyznaczonych godzinach. 

Zgłoszeń można dokonywać na stroniehttps://b4sportonline.pl/Maraton_Wigry

Odbioru pakietów startowych dokonywać można w godzinach pracy Biura Zawodów.

OPŁATA STARTOWA

Udział w Biegu jest bezpłatny.

ŚWIADCZENIA

Organizator zapewnia następujące świadczenia:

-  numer startowy,

-  zabezpieczenie medyczne Zawodów,

- w miarę możliwości nagrody i pamiątki dla uczestników.

ZASADY, RYWALIZACJA, NAGRODY

Zasady obowiązujące podczas zawodów:

-  każdy uczestnik zobowiązany jest do zamocowania numeru startowego w widocznym miejscu z przodu swojego ciała,

- każdy uczestnik porusza się wyłącznie po wyznaczonej trasie,

-  każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad fair play oraz ostrożności wobec pozostałych zawodników na trasie Biegu,

-  obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia, niszczenia roślinności i infrastruktury oraz innych działań niosących szkodę przyrodzie.


-  niestosowanie się do któregokolwiek z punktów Regulaminu może grozić dyskwalifikacją uczestnika.

BEZPIECZEŃSTWO

Rodzice lub opiekunowie prawni decydują o udziale dziecka w zawodach na własną odpowiedzialność, a w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą rościć żadnych pretensji wobec Organizatora.

 

Zgłaszając dziecko do Zawodów każdy rodzic lub opiekun prawny deklaruje, iż stan zdrowia zgłaszanego dziecka pozwala na uczestniczenie w tego rodzaju aktywności fizycznej, co potwierdza własnoręcznym podpisem na oświadczeniu o zdolności do udziału w biegu.

OCHRONA WIZERUNKU, DANE OSOBOWE

Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika w materiałach dot. Zawodów, tj. w szczególności relacjach z Zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów oraz materiałach Sponsorów i Partnerów Zawodów.

Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Fundacja Ultra z siedzibą pod adresem Parkowa 19/14, 38-400 Krosno, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Zawodów, w tym na publikację danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz na przesłanie rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji nr telefonu, a także na otrzymywanie informacji dotyczących zawodów drogą mailową.

Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.

Podanie danych osobowych i trwająca zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w Zawodach.

Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji Zawodów i akcji z nią związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia, w niezbędnym do tego zakresie. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów takich jak: firmy pomiaru czasu, firmy obsługujące płatności elektroniczne, a także International Trail Running Association.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Zawodów.

Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Zawodów Maraton Wigry także we współpracy z innymi osobami, np. wolontariuszami, które to osoby realizują czynności związane z organizacją i przebiegiem Zawodów.

REGULACJE DOT. ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

W związku z możliwym trwaniem stanu zagrożenia epidemicznego Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia stosownej instrukcji sanitarno-epidemiologicznej zgodnej z bieżącymi regulacjami prawnymi, zaleceniami oraz stanem wiedzy medycznej. 

O ewentualnym wprowadzeniu Instrukcji oraz jej treści każdy Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową na adres podany przy rejestracji.

W przypadku wprowadzenia Instrukcji Uczestnicy zobowiązani są do jej przestrzegania, a niestosowanie się do jej postanowień zagrożone jest upomnieniem, karą czasową, zakazem wstępu na teren Zawodów lub dyskwalifikacją.

Instrukcja wprowadzać może szereg zmian w organizacji Zawodów, w tym w szczególności:

nakazy i zakazy dot. zachowania dystansu społecznego, zasłaniania twarzy, dezynfekcji itp.,

możliwość zmiany procedury startu ze startu masowego na start w grupach lub start indywidualny,

możliwość zmiany organizacji punktów odżywczych,

możliwość zmiany organizacji biura zawodów,

możliwość zmiany harmonogramu zawodów z zachowaniem dat określonych w Regulaminie.

Akceptując niniejszy Regulamin każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości fakt, iż nawet daleko idąca ostrożność oraz przestrzeganie zaleceń sanitarno-epidemiologicznych przez Uczestników oraz Organizatora nie wyklucza możliwości zarażenia chorobami zakaźnymi, a ewentualne roszczenia Uczestników w związku z ewentualnym zarażeniem będą bezzasadne.

EWENTUALNE ZMIANY REGULAMINU

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu związanych z procesem organizacyjnym zawodów. Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie Organizatora:www.maratonwigry.pl

Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem wraz z ewentualnymi zmianami.

PARTNERZY

 

   HERB GMINY SUWAŁKI bez pola

 


                            logo powiat Sejny2       Logo Zasilane natura jedna linia

 

  browar pn logo 2     LOGO domowy wypiek sekaczy sm    KARCZMA POLSKA LOGO    LOGO Sirvis napis www NEW 1 1

    logo fundacja krzywe dechy     logo duze

     ŁUT COL color copy