Regulamin

REGULAMIN FESTIWALU MARATON WIGRY 2020

CHARAKTER FESTIWALU

Festiwal Maraton Wigry składa się z czterech niezależnych wydarzeń rekreacyjnych:

bieg Maraton Wigry A, bieg Maraton Wigry B, bieg Maraton Wigry C oraz bieg Pogoń za Bobrem. Biegi te mają rekreacyjny charakter biegów przełajowych po
wyznaczonych trasach. Biegi polegają na przebiegnięciu (przejściu) jednej z wyznaczonych tras.


ORGANIZATOR

Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Ultra, ul. Parkowa 19/14, 38-400 Krosno, NIP: 6842642133, REGON: 363263072, KRS: 0000592521

Współorganizatorami są Wigierski Park Narodowy oraz firma Krzysztof Gajdziński KAYF.

 

TERMIN, MIEJSCE, PROGRAM

Wszystkie cztery biegi odbędą się 22 sierpnia 2020 roku.

Bazą Fesiwalu będzie Stary Folwark. Start biegów Maratony Wigry A, Maraton Wigry B oraz Maraton Wigry C zlokalizowany będzie w miejscowości Wigry, meta w Starym Folwarku. Zawodnicy Maratonu zostaną przewiezieni na
miejsce startu autobusami spod Zespołu Szkół w Starym Folwarku - 150 metrów od Placu Gminnego. Start i meta biegu Pogoń za Bobrem umiejscowione będą w Starym Folwarku.

Godziny startów poszczególnych biegów:

Maraton Wigry A: 7:00

Maraton Wigry B: 8:00

Maraton Wigry C: 9:00

Pogoń za Bobrem: 17:30

Szczegółowy harmonogram Festiwalu zostanie podany minimum tydzień przed dniem wydarzenia. Ze względu na przepisy związane ze stanem epidemii, wszystkie biegi zostaną rozegrane wg harmonogramu uniemożliwiającego mieszanie się zawodników poszczególnych biegów w tych samych miejscach. Uczestnicy biegów Maraton Wigry A, Maraton Wigry B, Maraton Wigry C zostaną przydzieleni do poszczególnych biegów według deklarowanego czasu pokonania całej trasy. Grupa A będzie grupą najszybszą startującą w pierwszej kolejności. Grupa C grupą najwolniejszą, startującą na końcu.


TRASY, LIMITY, PUNKTY KONTROLNE, BUFETY

Zawody odbędą się na dwóch trasach:

1) Maraton Wigry (trasa właściwa dla biegów: Maraton Wigry A, Maraton Wigry B, Maraton Wigry C) ok 42 km wokół Jeziora Wigry (głównie zielonym szlakiem) – w znakomitej
większości leśne ścieżki i drogi gruntowe, asfalt (nie więcej niż 5km)

Przebieg: Klasztor Kamedułów w Wigrach – droga asfaltowa nr 1172B przez ok 800m, następnie skręt w prawo zielonym szlakiem przez kładkę – zielonym szlakiem przez wystawę rybacką WPN do Czerwonego Folwarku – na skrzyżowaniu z drogą asfaltową 1171B w prawo (na południe) zielonym szlakiem – po ok. 200m na skrzyżowaniu skręt w drogę żwirową zielonym szlakiem aż do punktu kontrolnego nr 1 w Rosochatym Rogu – dalej zielonym szlakiem drogami gruntowymi i ścieżkami przez plażę Piaski do Czerwonego Krzyża – w Czerwonym Krzyżu zielonym szlakiem w prawo (na zachód) w drogę gruntową – po ok 1000m skręt w prawo (na północ) zielonym szlakiem w drogę leśną do Pola Namiotowego Jastrzęby (Punkt Kontrolny nr 2) – dalej przez kładkę zielonym szlakiem na kąpielisko Zakąty – drogą gruntową i zielonym szlakiem przez Krusznik do drogi asfaltowej w kierunku Bryzgla – lewym poboczem przez Bryzgiel do parkingu naprzeciw Leśniczówki Powały (Punkt Kontrolny nr 3) – Lewym Poboczem do stacji kolejki Bartny Dół – tam odbicie szlakiem zielonym w lewo – dalej zielonym szlakiem przez punkt widokowy Powały, stację Powały i Binduga do Punktu Kontrolnego nr 4 – stąd po przecięciu asfaltu zielonym szlakiem w las – dalej lewym poboczem przez Płociczno – przy stacji kolejki w Płocicznie przekroczenie asfaltu na chodnik po prawej stronie drogi – po ok. 100m w prawo niebieskim szlakiem – niebieskim szlakiem wzdłuż brzegu Jeziora Staw – następnie wciąż niebieskim szlakiem przez Gawrych Rudę do Gościńca Wasilczykowskiego (Punkt Kontrolny nr 5) – Gościńcem Wasilczykowskim w prawo (na wschód) aż do zielonego szlaku – zielonym szlakiem w lewo (na północ) przez Kładkę aż do skrzyżowania z drogą gruntową w Cimochowiznie (Punkt Kontrolny nr 6) – dalej zielonym szlakiem przez Cimochowiznę i Leszewek do Muzeum Wigier w Starym Folwarku

Limit czasowy: 7 godzin

Limit zawodników: Maraton Wigry A – 150, Maraton Wigry B – 150, Maraton Wigry C - 150

Przewyższenie: +498 m / -494 m

Na trasie 6 punktów odżywczych.

Oprócz standardowych przekąsek i napojów na bufetach będą także produkty regionalne.

 

2) Pogoń za Bobrem (trasa właściwa dla biegu Pogoń za Bobrem) – 13 km – drogi gruntowe i leśne, asfalt (ok 1,5km)

Przebieg: Stary Folwark Plac Gminny – czerwonym szlakiem przez Leszczewek aż do Bindasowej Drogi – skręt w lewo (na południe) w szlak rowerowy R11 – szlakiem R11 aż do skrzyżowania ze szlakiem czarnym – skręt w lewo (na zachód) szlakiem czarnym aż do skrzyżowania „KŁADKA” – dalej zielonym szlakiem przez Cimochowiznę – następnie skrótem ostro w dół (serpentyny zielonego szlaku na lewo) – na dole powrót na zielony szlak i zielonym szlakiem aż do Placu Gminnego w Starym Folwarku.

Limit czasowy: 2 godziny

Limit zawodników: 150

Przewyższenie: +154 m/ -154 m

Na trasie 2 punkty odżywcze.

Oprócz standardowych przekąsek i napojów na bufecie będą także produkty regionalne.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów trasy (dystansu, przewyższenia, limitu czasu).

UCZESTNICTWO

Aby wziąć udział w Festiwalu należy spełnić następujące warunki:

- mieć ukończone 18 lat (Maraton Wigry A, B, C) albo mieć ukończone 16 lat i przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Pogoni za Bobrem (dot. wyłącznie Pogoni za Bobrem)

- wpłacić opłatę startową przed wyczerpaniem się limitu miejsc - dane do wpłaty: Fundacja Ultra, ul. Parkowa 19/14, 38-400 Krosno, nr rachunku (Santander Bank Polska): 29 1090 2590 0000 0001 4381 8077

- zaakceptować regulamin i zgłosić się za pomocą FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

- odebrać pakiet startowy w Biurze Zawodów w wyznaczonych godzinach

- stawić się punktualnie na starcie

W indywidualnych przypadkach, na wniosek zainteresowanych, Organizator może zezwolić na udział osób poniżej 16 roku życia w Pogoni za Bobrem. Jest to jednak możliwe wyłącznie pod opieką pełnoprawnego opiekuna na całej trasie.

Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia zgłoszenia od osoby zdyskwalifikowanej podczas zawodów biegowych. Zgłoszenie takie może zostać anulowane, a wniesiona opłata startowa zwrócona do 5 sierpnia 2020.

 

ZASADY RYWALIZACJI, NAGRODY

Klasyfikacja w podziale na mężczyzn i kobiety na obu trasach (w przypadku Maratonu Wigry A, B, C łącznie dla wszystkich trzech biegów) zostanie przeprowadzona w dwóch kategoriach wiekowych:

- juniorzy młodsi – do 39 roku życia (urodzeni 1 stycznia 1981 i później)

- juniorzy starsi – 40 lat i powyżej (urodzeni przed 1 stycznia 1981)

Najlepszym zawodnikom w kategoriach przyznane zostaną nagrody rzeczowe (pula nagród minimum 3000zł).

Zasady obowiązujące podczas zawodów:

  1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zamocowania numeru startowego w widocznym miejscu z przodu swojego ciała.
  2. Każdy uczestnik porusza się wyłącznie pieszo po wyznaczonej trasie.
  3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
  4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Wigierskiego Parku Narodowego oraz ogólnych zasad poruszania się na terenie parków narodowych i terenów leśnych w Polsce.
  5. Obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia, niszczenia roślinności i infrastruktury oraz innych działań niosących szkodą przyrodzie Wigierskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictwa Suwałki.
  6. Osoby chcące wystartować z psem zobowiązane są do przestrzegania przepisów Wigierskiego Parku Narodowego regulujących obecność zwierząt domowych na terenie Parku. Osoba, która pokona trasę w towarzystwie psa zostanie sklasyfikowana z czasem równym limitowi czasowemu, bez względu na rzeczywisty wynik.
  7. Ze względów bezpieczeństwa podczas biegów Maraton Wigry A,B,C każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania sprawnego (naładowanego, z działającą kartą SIM) telefonu komórkowego z wpisanym numerem do Organizatora.

Zawodnik, który nie stosuje się do któregokolwiek z zapisów Regulaminu podlega karze czasowej lub dyskwalifikacji. O wymiarze kary decyduje Dyrektor Biegu lub osoba przez niego upoważniona. Decyzja ta jest ostateczna.

 

BEZPIECZEŃSTWO

Uczestnicy biorą udział w Festiwalu na własną odpowiedzialność, a w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą rościć żadnych pretensji wobec Organizatorów.

Przystępując do Zawodów każdy Uczestnik deklaruje, iż jego stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w tego rodzaju aktywności fizycznej.

Uczestnicy zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności na terenie biura oraz bazy zawodów, w strefie startu i mety, przy przekraczaniu dróg asfaltowych i torów. Podczas poruszania się drogami asfaltowymi oraz do bezwzględnego podporządkowania się oznaczeniom ostrzegawczym Organizatora i poleceniom Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz służby porządkowej Organizatora. Przy poruszaniu się drogami publicznymi zawodnicy zobowiązują się do poruszania się chodnikiem, a w drugiej kolejności lewym poboczem. Jeśli nie ma takiej możliwości należy poruszać się lewą stroną drogi i ustępować pojazdom poruszającym się po drodze.

Ze względu na stan epidemiczny zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania aktualnych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych oraz do ścisłego stosowania się do zaleceń Organizatora w tej sprawie. Zalecenie Organizatora będą dostosowywane do aktualnego stanu prawnego.

 

REZYGNACJA

W przypadku ewentualnej chęci rezygnacji na trasie Zawodów, uczestnik powinien zrobić to w jednym z Punktów Kontrolnych. W przypadku braku takiej możliwości niezbędne jest telefoniczne poinformowanie Organizatora o rezygnacji pod numerem wskazanym w pakiecie startowym (883 886 219).

Organizator nie gwarantuje zwiezienia z trasy w przypadku rezygnacji poza punktem kontrolnym.

 

OPŁATA STARTOWA

Uczestnicy opłacają opłatę startową w wysokości:


Płatność w terminie do 31 marca 2020: Płatność między 1 kwietnia a 31 lipca 2020: Płatność w biurze zawodów (pod warunkiem dostępnych miejsc):
Maraton Wigry A, B, C 170zł 190zł 220zł
Pogoń za Bobrem 65zł 75zł 90zł
Koszulka biegowa z nadrukiem Maratonu Wigry 50zł


Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w zawodach.

Przepisywanie się pomiędzy trasami będzie możliwe do końca lipca 2020 (z dłuższej trasy na krótszą bez zwrotu nadpłaty, z krótszej na dłuższą za dopłatą) i tylko w ramach dostępnych miejsc na danej trasie).

Przepisanie pakietu na inną osobę jest możliwe do końca lipca 2020. W tym celu zawodnik, na którego przepisywany jest pakiet musi wypełnić formularz w systemie B4SPORT ONLINE, opłacając przy tym opłatę manipulacyjną w wysokości 30zł. W momencie, kiedy nowy zawodnik jest już zgłoszony, zawodnik przekazujący swój pakiet powinien napisać maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W mailu należy podać imiona i nazwiska zawodników dokonujących między sobą transakcji.

Na życzenie uczestnika istnieje możliwość wystawienia faktury VAT za opłatę startową. Faktury  będą wystawiane WYŁĄCZNIE w miesiącu zaksięgowania wpłaty, a dane odbiorcy na fakturze muszą być tożsame z danymi wpłacającego. W przypadku wątpliwości prosimy o wcześniejszy kontakt przed dokonaniem płatności.

 

BAZA I BIURO ZAWODÓW

Baza i Biuro Zawodów znajdować się będzie w Starym Folwarku, 16-402 Suwałki. Dokładny adres zostanie podany minimum 3 miesiące przed Zawodami.

Organizator nie zapewnia zakwaterowania w bazie Zawodów podczas ich trwania.

 

ŚWIADCZENIA

Organizator w ramach opłaty startowej zapewnia następujące świadczenia:

1) Biegi Maraton Wigry A, B, C:

- posiłek regeneracyjny i napój na mecie (zestaw standardowy lub wegański)

- minimum 6 bufetów na trasie (standardowe przekąski i napoje + produkty regionalne)

- Ziemniak Party w przeddzień biegu (21 sierpnia)

- elektroniczny pomiar czasu

- numer startowy

- pamiątkowy medal dla każdego, kto ukończy trasę

- nagrody dla najlepszych zawodników

- degustacja produktów regionalnych Suwalszczyzny i Sejneńszczyzny

2) Bieg Pogoń za Bobrem:

- posiłek regeneracyjny i napój na mecie (zestaw standardowy lub wegański)

- 2 bufety na trasie (standardowe przekąski i napoje + produkty regionalne)

- elektroniczny pomiar czasu

- pamiątkowy medal na mecie

- nagrody dla najlepszych zawodników

- degustacja produktów regionalnych Suwalszczyzny i Sejneńszczyzny

- numer startowy 

 

OCHRONA WIZERUNKU, DANE OSOBOWE

Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika w materiałach dot. Zawodów, tj. w szczególności relacjach z Zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów oraz materiałach Sponsorów i Partnerów Zawodów.

Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Fundacja Ultra z siedzibą pod adresem Parkowa 19/14, 38-400 Krosno, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Zawodów, w tym na publikację danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz na przesłanie rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji nr telefonu, a także na otrzymywanie informacji dotyczących zawodów drogą mailową.

Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.

Podanie danych osobowych i trwająca zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w Zawodach.

Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji Zawodów i akcji z nią związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia, w niezbędnym do tego zakresie. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów takich jak: firmy pomiaru czasu, firmy obsługujące płatności elektroniczne, a także International Trail Running Association.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Zawodów.

Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Zawodów Maraton Wigry także we współpracy z innymi osobami, np. wolontariuszami, które to osoby realizują czynności związane z organizacją i przebiegiem Zawodów.

 

ZMIANY REGULAMINU

Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie Zawodów - www.maratonwigry.pl.

PARTNERZY

 

   HERB GMINY SUWAŁKI bez pola

Partner motoryzacyjny:

Jeep logo black white

 


                            logo powiat Sejny2       Logo Zasilane natura jedna linia

 

  browar pn logo 2     LOGO domowy wypiek sekaczy sm    KARCZMA POLSKA LOGO 

    logo fundacja

     ŁUT COL color copy